Download hier

relevante brochures

 

 

 

Offerte aanvragen

 

Offerte aanvragen

Aandelen- / Bedrijfsoverdracht

 

Verkopende partij

Bij aandelenoverdracht en/of overname is het voor de verkopende partij van belang dat hij zijn aansprakelijkheden en verplichtingen nauwkeurig omschrijft en dat de betaling van de koopsom zeker gesteld wordt.

 

Kopende partij

Voor de kopende partij is het wenselijk inzicht te krijgen in de rechten en de plichten van de over te nemen onderneming. Voordat tot overname wordt besloten zijn een aantal controles van groot belang. Zo moet onder andere worden nagegaan of de verkopende partij tot de overdracht bevoegd is en of bijvoorbeeld de over te nemen aandelen in een B.V. wel volgestort zijn. Aangezien elke overdracht van aandelen in een B.V. bij notariële akte moet plaatsvinden, zal de notaris erop toezien dat alles rechtsgeldig geschiedt en dat de gegevens bij de Kamer van Koophandel worden bijgewerkt.

 

Garanties & afspraken

Van even zo groot belang is een onderzoek naar de onderneming zelf. De in het kader van de overname door de verkoper te verlenen garanties en de diverse te maken afspraken dienen duidelijk te worden vastgelegd.

 

U kunt hierbij denken aan garanties en afspraken over:

 

 • Overdracht van een bedrijfspand
 • Huurovereenkomsten
 • Overname van inventaris, personeel, administratie, goodwill
 • Overname van debiteuren
 • Overname van contracten met leveranciers
 • Concurrentiebedingen
 • Vergunningen
 • Winstdelingsregeling bij verkoop van de onderneming door de koper
 • Eventueel te verwachten naheffingen
 • Dubieuze debiteuren

 

Het vastleggen van de diverse afspraken en garanties kan het beste gebeuren in nauw overleg met uw adviseur en de notaris

 

Voor de levering van aandelen is altijd een notariële akte vereist. Door deze notariële akte van levering wordt de verkrijger aandeelhouder. Hij kan echter de aan het aandeel verbonden rechten zoals zeggenschaps-, vergader- en dividendrecht pas uitoefenen, nadat de vennootschap de levering heeft erkend of de akte door de vennootschap is getekend.

 

De notaris die de akte opmaakt heeft een rechercheplicht: hij moet nagaan en in de akte vermelden of en zo ja, op welke wijze, verkoper de aandelen heeft verkregen. Indien juist bijgehouden is dit in het aandeelhoudersregister te vinden. Elke overdracht van aandelen moet in het aandeelhoudersregister worden aangetekend. De geldigheid van de overdracht is hiervan echter niet afhankelijk.

 

Aandelenhoudersregister

Het aandeelhoudersregister moet de volgende gegevens bevatten:

 

 • Naam en adres van alle aandeelhouders
 • Het op ieder aandeel gestorte bedrag
 • Ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen (indien van toepassing)
 • De datum waarop de aandelen door de aandeelhouder zijn verkregen
 • De datum van erkenning of betekening door de vennootschap

 

Wanneer als gevolg van de aandelenoverdracht alle aandelen in de vennootschap in het bezit zijn van één persoon of de enig aandeelhouder ophoudt enig aandeelhouder te zijn, moet de vennootschap hiervan opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Indien alle aandelen in het bezit zijn van echtgenoten die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, wordt de vennootschap geacht één aandeelhouder te hebben.