Download hier

relevante brochures

 

Een erfenis, wat nu?

Erfbelasting en schenkbelasting

 

Offerte aanvragen

 

Offerte aanvragen

Boedelbehandeling / nalatenschap

 

Wanneer iemand overlijdt, is dat voor de familie, vrienden en kennissenkring natuurlijk een droevig gebeuren. Rondom het overlijden zelf, de begrafenis of crematie spelen emoties dan ook een bijzonder grote rol. Ook tijdens het rouwproces na het overlijden zijn emoties vaak de bepalende factor bij het denken en handelen. Op zo’n moment is het goed als de nalatenschap/erfenis vooraf goed beschreven (en verdeeld) is volgens de wensen van de overledene. Ook indien dat niet het geval is, neemt het inschakelen van een notariskantoor als VHN Notarissen u een heleboel problemen en zorgen uit handen.

 

Een overledene wordt ook wel de erflater genoemd. De overledene laat bezittingen en/of schulden na. De bezittingen en schulden van de erflater vormen tezamen de nalatenschap. Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van de erflater op de erfgenamen. In de verklaring van erfrecht, opgemaakt door een notaris, wordt vermeld wie er overleden is, of er een testament is gemaakt en wie op grond van de wet of het testament de erfgenamen zijn en wie de nalatenschap kan afhandelen.

 

Wanneer de erflater een testament heeft gemaakt, verkrijgen de erfgenamen het hele of een deel van het vermogen, zoals dit in dat testament is vastgelegd. Indien er geen testament is opgemaakt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en wat zij verkrijgen. Dit is het wettelijk erfrecht.

 

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een door de notaris opgemaakte verklaring waarin staat vermeld wie er is overleden, of er een testament is gemaakt en wie op grond van de wet of het testament de erfgenamen zijn. De notaris maakt deze verklaring aan de hand van door hem te verzamelen gegevens. Tevens staat er in de verklaring wie de nalatenschap kan afhandelen.

 

De notaris moet voor de afgifte van de verklaring een aantal zaken controleren. Zo wordt er bij het Centraal Testamentenregister gecontroleerd of er een testament is, worden bij het bevolkingsregister de persoonlijke gegevens gecontroleerd en wordt er een erfgenamenonderzoek uitgevoerd.

 

Als de notaris alle benodigde gegevens heeft ontvangen, kan hij de verklaring van erfrecht afgeven.

Indien u de tenaamstelling van de woning van de erflater wilt laten wijzigen, kan de notaris dit o.a. voor u regelen door het laten inschrijven van de verklaring van erfrecht bij het Kadaster.

 

Successieaangifte

Binnen 8 maanden na het overlijden dient bij de Belastingdienst een aangifte te worden ingediend voor het recht van successie. Desgewenst kunnen wij dit voor u regelen.

 

Akte van verdeling

Een akte van verdeling of een notariële boedelbeschrijving is noodzakelijk wanneer één van de erfgenamen minderjarig is of wanneer er onroerende zaken moeten worden verdeeld.

 

In de akte kunnen de volgende zaken worden opgenomen:

 

  • Namen van de erfgenamen en de inhoud van het testament
  • Boedelbeschrijving (opsomming bezittingen, waarde, hoogte van schulden)
  • Vaststelling van de omvang van de erfdelen
  • Verdeling en levering van de nalatenschap

 

Wanneer er in het testament een executeur is benoemd, zal deze persoon de praktische afhandelingen voor zijn rekening nemen. De executeur moet er altijd voor zorgen dat er een boedelbeschrijving wordt opgemaakt, oftewel een beschrijving van wat er wordt nagelaten.

 

Voor een professionele en snelle afwikkeling bij een nalatenschap doet u er verstandig aan de notaris in te schakelen.