Download hier

relevante brochures

 

 

 

Offerte aanvragen

 

Offerte aanvragen

Erfpacht

 

Erfpacht is een recht om de onroerende zaak van een ander te gebruiken. Die ander blijft "bloot-eigenaar" van de grond. De vergoeding voor het erfpachtrecht heet canon en wordt meestal in jaarlijkse dan wel halfjaarlijkse termijnen voldaan. Soms wordt de erfpacht voor een bepaalde periode afgekocht. Erfpacht gaat bij overlijden over op de erfgenamen en kan als onderpand dienen voor een hypotheek.

 

De reden dat grondeigenaren (met name gemeenten) grond in erfpacht uitgeven is om speculatie te voorkomen en om grip te houden op de ontwikkeling van woonwijken.

 

Wat de erfpachter met de grond mag doen, hangt af van de erfpachtvoorwaarden. Hierin staan de rechten en plichten van de erfpachter beschreven. Ook de wijze waarop de canon betaald kan worden is daarin geregeld. Daarnaast zijn er meestal ook bijzondere voorwaarden in de akte van uitgifte van erfpacht beschreven die speciaal voor de desbetreffende erfpacht gelden.

 

Op het gebied van erfpacht zijn veel aspecten waaraan u moet denken, zoals:

 

  • Wat gebeurt er als ik mijn erfpacht als onderpand voor een lening heb gebruikt en mijn erfpacht loopt af?
  • Kan ik de erfpachtcanon afkopen?
  • Wat moet er geregeld worden als de erfpacht eindigt en er zijn inmiddels gebouwen en beplantingen aangebracht?