Download hier

relevante brochures

 

 

 

Offerte aanvragen

 

Offerte aanvragen

Overige rechtsvormen

 

Naast de bekende B.V. en N.V. zijn er diverse andere ondernemingsvormen waarin u uw bedrijf kunt uitoefenen. De meest voorkomende zijn:

 

 • Eenmanszaak
 • Vennootschap onder Firma (VOF)
 • Maatschap
 • Commanditaire vennootschap (C.V.)
 • Coöperatie

 

Bij elk van deze ondernemingsvormen dient u bij de oprichting en daarna rekening te houden met verschillende wettelijke regelingen. Aangezien voor sommige van bovenstaande ondernemingsvormen het oprichten verplicht bij notariële akte dient te geschieden en bij anderen dit weer verstandig is, raden wij u aan om dit goed te bespreken met de notaris.

 

Aangaan VOF

De Vennootschap Onder Firma (VOF) is een samenwerkingsvorm waarin samen met één of meer partners een bedrijf wordt gevoerd. De partners zijn dan de vennoten of firmanten. Kenmerkend voor deze ondernemingsvorm is dat iedere vennoot iets inbrengt in het bedrijf: geld, goederen, arbeidskracht en/of goodwill.

 

Vereisten voor aangaan VOF

Voor het aangaan van een VOF is inschrijving in het handelsregister verplicht. Het is niet verplicht om een vennootschapsakte op te stellen. Het is wel aan te raden om de afspraken tussen de vennoten schriftelijk vast te leggen. Bij het opstellen van een vennootschapsakte kan de notaris u behulpzaam zijn.

 

In het vennootschapscontract kan onder meer worden opgenomen:

 

 • De naam van de vennootschap
 • Het doel van de vennootschap
 • De inbreng van de vennoten: dit kan geld zijn, maar ook arbeid, goederen, goodwill, knowhow, enz.
 • De verdeling van winst en verlies
 • De verdeling van de bevoegdheid
 • Afspraken over ziekte
 • Afspraken over vakantiedagen
 • Beëindiging/opzegging van de VOF
 • Voortzetting van de VOF na beëindiging/opzegging

 

Aansprakelijkheid

Een belangrijk kenmerk van de VOF is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten. Iedere vennoot is met zijn privé-vermogen voor 100% aansprakelijk als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt, ook als deze door een andere (bevoegde) vennoot zijn aangegaan. Dit betekent dat als de VOF failliet gaat, de vennoten ook failliet gaan.

 

De VOF heeft een zogenaamd afgescheiden vermogen; het door de vennoten ingebrachte zakelijk vermogen is afgescheiden van hun privé-vermogen en mag uitsluitend worden gebruikt voor de uitoefening van de onderneming.

Gezien de ruime aansprakelijkheid van de vennoten met hun privé-vermogen kan het verstandig zijn huwelijkse voorwaarden op te stellen.

 

Continuïteit/Bedrijfsopvolging

Volgens de wet eindigt de VOF als één van de vennoten uittreedt of overlijdt. Om het voortbestaan van de vennootschap veilig te stellen, kunnen er in het vennootschapscontract regelingen worden opgenomen die het de overblijvende vennoot of vennoten mogelijk maken de VOF (al dan niet met een nieuwe vennoot) voort te zetten.

 

Firma- / maatschapcontract

De wet regelt met betrekking tot de ‘maatschap’ en de ‘vennootschap onder firma’ op zich niet veel. Des te belangrijker is het om een goed contract op te stellen, volledig afgestemd op uw persoonlijke situatie en die van uw medevennoten.

 

Het doel dat de partijen uiteraard voor ogen hebben, is de exploitatie voor gezamenlijke rekening van een bedrijf. De verhouding van de winstdeling zal goed geregeld moeten worden. Aan de andere kant moet er rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat er een moment kan zijn dat er verlies wordt geleden. Hoe vindt dan de verdeling plaats?

 

Daarnaast moet er gekeken worden naar het bestuur van de maatschap of VOF. Welke overeenkomsten door de maten of vennoten zelfstandig kunnen en mogen worden gesloten en welke overeenkomsten alleen door hen samen kunnen worden aangegaan.

 

En niet in de laatste plaats moet er een regeling worden getroffen voor het geval de samenwerking eindigt. Wie mag het bedrijf voortzetten en hoe ontvangt de uitgetreden vennoot zijn maatschaps- of firma-aandeel? En hoe is dit geregeld bij het overlijden van de ondernemer?

 

Deze afspraken -en andere- moeten allemaal goed worden vastgelegd in een contract. Laat u zich goed adviseren door uw notaris.

 

Oprichting C.V.

De Commanditaire Vennootschap (C.V.) is een bijzondere vorm van de VOF .

Bij een C.V. worden er twee soorten vennoten onderscheiden:

 

 • Beherende vennoten
 • Commanditaire vennoten

 

De beherende vennoot is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor vennootschapsschulden. Dit geldt niet voor de commanditaire vennoot, die ook wel ‘stille vennoot’ wordt genoemd.

 

Bij het oprichten van een C.V. heeft u de keuze uit het aanstellen van één beherend vennoot of meerdere beherende vennoten. De notaris helpt u graag bij het maken van de juiste keuze. Hij wijst u op de vele juridische en fiscale aspecten waar rekening mee gehouden moet worden.

 

Een notariële akte is niet vereist. Echter, deskundig advies is zeer aan te bevelen bij het opstellen van een contract.