Download hier

relevante brochures

 

Erfbelasting en schenkbelasting

 

Offerte aanvragen

 

Offerte aanvragen

 

Schenken

 

Iets aan anderen geven is altijd leuk. Zodra dit wat meer omvat dan een kleinigheid, kunnen juridische en fiscale aspecten een rol gaan spelen.

Zo is het vaak aantrekkelijk bij leven schenkingen te doen met het oog op fiscale voordelen, zowel in het geval van schenkingen aan familie als bij schenkingen aan goede doelen.

Wij kunnen u helpen bij het verantwoord uitvoeren van een eenmalige schenking of het opstellen van een schenkingsplan. Daarbij bekijken wij uiteraard ook de gevolgen voor uw financiële positie, de schenk- en erfbelasting en de inkomstenbelasting.

In een schenkingsplan geeft u een indicatie voor de wensen en mogelijkheden op langere termijn maar behoudt u volledige vrijheid met betrekking tot het al dan niet uitvoeren van dat plan. Uiteraard kan een eenmaal opgemaakt plan, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde omstandigheden, te allen tijde gewijzigd worden.

 

Een aantal veel voorkomende vormen van schenken zijn:

 

Schenken van een lijfrente

Als u geld aan een goed doel wilt geven, kunt u een schenking in de vorm van een lijfrente doen, waarbij u zich voor ten minste 5 jaar vastlegt. De termijnen zijn dan onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

Belastingvrij schenken

Per jaar mogen ouders aan elk kind € 5.141,- belastingvrij schenken. Ouders mogen éénmalig aan hun kinderen tussen 18 en 40 jaar belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit vrijgestelde bedraagt € 24.676,-). Indien de gift wordt aangewend voor aankoop van een huis of studie is zelfs onder nadere voorwaarden de mogelijkheid om in plaats van € 24.676,– eenmalig een bedrag van € 51.407,– te schenken. Wanneer er meer wordt geschonken aan de kinderen, moet over het meerdere schenkbelasting worden betaald tegen een tarief van 10% over de eerste € 118.254,– en 20% over hetgeen daarboven geschonken wordt.

De hierboven genoemde vrijstellingsbedragen hebben betrekking op het jaar 2013.

 

Vanaf 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 geldt een bijzondere regeling, waarbij een schenking van 100.000 euro kan worden gedaan zonder belastingheffing, mits het geschonken bedrag wordt aangewend voor de aflossing van de hypotheek op de eigen woning of de aankoop van die eigen woning.

 

Schenken “op papier”

Het is ook mogelijk te schenken zonder dat er contant geld aan te pas komt. Door middel van een “schenking op papier” wordt door de schenker verklaard dat hij een schuld heeft aan de begiftigde. Deze vordering die de begiftigde heeft op de schenker is opeisbaar bij bijvoorbeeld overlijden van de schenker. Voor het vastleggen van een schenking op papier is een notariële akte noodzakelijk.

De schenker dient jaarlijks aan de kinderen een daadwerkelijk rente van 6% te betalen over de schuld.

Verder is er onder andere nog de mogelijkheid om uw woning over te dragen aan bijvoorbeeld de kinderen, door middel van (gedeeltelijke) schenking van de koopsom of te schenken aan goede doelen. Laat u hierover goed adviseren door de notaris.

 

Schenken (België)

In een Nederlandse notariële akte kunnen handgiften (van geld of meestal aandelen in een vennootschap) worden vastgelegd zonder dat dit leidt tot heffing van Belgische of Nederlandse schenkingsbelasting.

Voordeel van de notariële akte is dat het tijdstip waarop en de bedingen waaronder de schenking is gedaan duidelijk vastliggen. Vaak wordt door de schenker het recht van vruchtgebruik voorbehouden. Daarmee behoudt de schenker het recht op de inkomsten uit de geschonken goederen.

Indien de schenking zou plaatsvinden bij een Belgische notariële akte zou de akte belast zijn met Belgische schenkingsbelasting.

Voor Nederlanders, die in Nederland hebben gewoond en uit Nederland zijn geëmigreerd naar België, geldt dat zij van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken nadat tien jaren zijn verstreken na hun emigratie.